I Skive Kommune er det 0-6 årige barns sprogtilegnelse og sproglige udvikling et stort indsatsområde.

Der er igennem dette fokus opbygget særlige kompetencer hos fagprofessionelle og udviklet en kvalitativ samarbejdskultur mellem forældre, personalet omkring barnet, samt tale- hørekonsulenter.

Det er et helt klart håb og ønske, samt forventning, at Skive kommunes handleplan for sprog og skriftsprog vil blive et aktivt redskab i dette samarbejde.

Det lille barn fødes med forudsætninger for at udvikle sprog. Udviklingen er afhængig af dels arvelige faktorer og dels af det trygge samvær og kommunikationen med først forældrene og senere de nære voksne i barnetsdagtilbud.

Beherskelse af sproget er en afgørende forudsætning for barnets erkendelse af verden og for barnets evne og mulighed for at indgå i sociale og kommunikative fællesskaber. Et godt sprog er derfor afgørende for barnets sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling. Samtidig ved vi, at et velfungerende talesprog er grundlaget for barnets udvikling af læse- og skrivefærdigheder.

I alle dagtilbud arbejder alle de nære voksne omkring barnet med sprog, dvs. understøttende sprogstrategier, samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og struktureret (tematisk) sprogarbejde.

En af pædagogerne er udnævnt sprogkoordinator. Sprogkoordinatoren har et særligt ansvar for sprogmiljøer, hensigtsmæssig tilrettelæggelse af sprogarbejdet i dagtilbuddet og har opbygget en særlig viden omkring barnets sproglige udvikling. Alle sprogkoordinatorer mødes jævnligt i netværk sammen med tale-hørekonsulenten, hvorved de a jour føres, sparrer med hinanden og opkvalificeres.

Tale- hørekonsulenter har deres daglige gang i institutionerne, hvor forældre og personale har rig mulighed for sparring om den generelle udvikling, samt læringsmiljøet omkring barnet.

I Skive Kommune er vi generelt optaget af tidlig opsporing og indsats. Når forældre eller personale får en opmærksomhed omkring forhold i barnets sproglige udvikling, tages der straks initiativ til at indlede et samarbejde.

Forældre, personale og tale- hørekonsulenten er ligeværdige samarbejdsparter og sammen findes der veje til, hvordan vi voksne omkring barnet bedst muligt støtter barnet i dets sproglige udvikling.

Som dagtilbudsloven foreskriver sprogvurderes alle børn omkring 3-års alderen.

I Skive Kommune er det politisk besluttet også at sprogvurdere alle 5- årige. Der indsamles herved data og viden omkring det enkelte barn og børnegruppen, som bruges aktivt i den sidste tid i institutionen, samt i overgangen til skolen.

Hvis sprogtesten afdækker, at barnet har konkrete sproglige vanskeligheder, etableres der en stafetlog omkring det tværfaglig samarbejde.

Til stafetlogmøder findes der i fælleskab frem til hvilke indsatser de enkelte aktører skal optone for at give barnet det bedste udviklingsmiljø til at udvikle sit sprog.

Som først nævnt, er det et helt klart håb og ønske, samt forventning, at Skive kommunes handleplan for sprog og skriftsprog vil blive et aktivt redskab i det det samarbejde der foregår mellem forældre, personalet samt tale- hørekonsulenter.

Sammen skaber vi de bedste betingelser for sprogmiljøet omkring barnet.

 

God arbejdslyst

Grethe Bach Jørgensen

Souschef, skole- og dagtilbudsafdelingen.

Publiceret 14-10-2019