Talesproglige færdigheder

Sproget udvikles i relationen med andre mennesker. Barnet udvikler sproget og bevidsthed med omverden i dialogen og samspillet. Alle børn har brug for den gode samtale og ved at være en aktiv del af kommunikationen, udvikles deres sprog.

De talesproglige færdigheder omfatter bl.a. ordforråd, sprogforståelse og kommunikative strategier.

Et vigtigt aspekt i denne sproglige dimension er barnets ordforråd, så det kan kommunikere med omverden, italesætte ønsker, behov og følelser. Barnet kan fortælle en historie, hvor modtageren kan forstå sammenhængene. Barnet øver herigennem grammatiske færdigheder, komplekse sætninger og begreber.

 

Ordforråd

Ordforrådet handler om at bruge ord rigtigt og i den rette sammenhæng. Det er vigtigt for kommunikationen i de forskellige situationer, som barnet møder hver dag, at det har et godt ordforråd. Når vi taler om ordforråd, er det de præcise ord, som barnet kan benævne om ting fx ordet flagstang og ikke en forklaring fra barnet ”den der vi bruger til fødselsdag”.

Et barn kan aldrig få et for stort ordforråd, da det altid vil udvide og være spørgende på nye ting. Ordforrådets betydning for forståelse og kommunikation kan ikke understreges nok, da det giver barnet muligheder for at være en del af fællesskabet og relationen mellem mennesker.

Grammatik begynder tidligt for børn og bliver udledt af det sprog, de møder. Derfor er det vigtigt, at de voksne omkring barnet er bevidste om at være gode sproglige rollemodeller og skabe gode rammer for barnets læring. Når barnet begynder at øve sig efter det, det hører, sker det ofte, at de får lavet forkerte grammatiske betegnelser fx køer bliver til koer – ændrt bliver til ander – fod bliver til fodder. Disse bud fra barnet viser, at det er på vej, og I skal som de voksne omkring barnet gentage den korrekte betegnelse, så barnet hører den korrekte grammatik. Ingen kritik af barnets udtale, men ret gerne indirekte, så det ikke mister lysten til at kommunikere.

Ordforrådet har også stor betydning for læsningen senere i barnets skolegang.

 

Sprogforståelse

Sprogforståelse handler om barnets evne til at forstå sproget. Hvilken betydning de enkelte ord har, hvordan de skal bruges, og hvordan de hænger sammen. Barnets sprogforståelse har stor betydning for evnen til at kommunikere effektivt med andre.

 

Kommunikative strategier

Opmærksomheden er på, hvilke sproglige strategier barnet bruger i forskellige hverdagssituationer. Kan barnet gøre sig forståelig ved ønsker eller behov i konkrete situationer? Vigtigt, at være opmærksom på, at kommunikation foregår i samspil og dialog med andre personer omkring barnet.

Det er godt at øve reglerne for samtaler, det vil sige, hvor barnet både lytter og taler (turtagning). Giv barnet tid til at tænke, inden det fx besvarer spørgsmål. Øv med barnet, at det skal svare, når du har stillet et spørgsmål – også selvom barnet ikke kender svaret, så kan barnet svare ”Det ved jeg ikke”. Begræns spørgsmål til barnet og vær i stedet for konstaterende i tilgangen til det, så barnet ikke konstant bliver sat i alle de kravsituationer, som spørgsmål afføder.

Barnet skal bruge sproget til at udtrykke følelser, meninger og behov, så det kan være med til at ændre sin situation og reaktioner.

Det er den voksne, som er sproglig formidler og har ansvaret for, at kommunikationen lykkes i nogle rammer, hvor barnet trives, udvikles og kan være deltagende.

Publiceret 28-05-2019