Sprogkoordinatorens rolle og funktion i forhold til sprogarbejdet i daginstitutionerne

Alle daginstitutioner i Skive Kommune har udnævnt en sprogkoordinator. Sprogkoordinatoren har en vigtig rolle som rådgiver og vejleder i de pædagogiske samt sproglige processer og aktiviteter.

Sprogkoordinatoren skal blandt andet ses som en ressource i forhold til at finde de børn, der har sproglige udfordringer. Således sørger sprogkoordinatoren for, at alle 3 og 5 årige børn tilbydes en sprogvurdering, og at der igangsættes en tidlig sproglig indsats i institutionen. Dette gælder både for et- og tosprogede børn.

Sprogkoordinatoren giver besked til PPR – led. tale-hørekonsulent ved både 3 og 5 års vurderingerne, hvis barnet scorer i særlig eller fokuseret indsats. Herefter følges anvisningerne under Sprogvurderinger

Sprogkoordinatoren vejleder og rådgiver kolleger om arbejdet med sprogudviklende aktiviteter ved at:

 • Udbrede viden om børns sprogtilegnelse og sprogforståelse.
 • Sikre, at der er viden hos alle ”voksne” omkring børn med særlige behov, eventuelt som et fast punkt på dagsordenen til stuemøder.
 • Inspirere, kolleger til, hvorledes børn med særlige behov kan tænkes ind/tilgodeses i de almindelige aktiviteter.
 • Være ansvarlig for, at der hele tiden kommer nye idéer ind i Idébanken i iDialog (forslag og idéer til forskellig sprogunderstøttende aktiviteter).
 • Rådgive i forhold til, hvordan resultaterne af sprogvurderingerne kan omsættes til pædagogisk praksis, herunder fokuspunkter. Hvad skal der være særlig opmærksomhed omkring?
 • Vejlede, kolleger i forhold til arbejdet med barnets handleplan.
 • Igangsætte pædagogiske processer.
 • Sætte nye initiativer i gang.
 • Iværksætte konkrete pædagogiske indsatser i forhold til det enkelte barn.
 • Vise og viderebringe konkrete idéer og materialer på stue- og personalemøder.
 • Implementere sproglige aktiviteter som eksempelvis ”Hit med lyden” og dialogisk læsning.

Sprogkoordinatorens netværk

De enkelte lokalområder har deres eget sprogkoordinatornetværk, som udgøres af henholdsvis sprogkoordinatorer fra de enkelte daginstitutioner og tale- hørekonsulenten, der er tilknyttet lokalområdet. Tosprogsvejlederen deltager lejlighedsvis.

Netværket skal bl.a. ses som et rum for vidensdeling, erfaringsudveksling samt videreudbygning af den elektroniske Idébank og spredning af ”best practice”. Derudover skal det også være muligt at hente ny viden i netværkene.

Sprogkoordinatorerne deltager også i det kommunale sprognetværk, som omfatter to årlige møder.

 

Publiceret 17-11-2016