Sprogvurderinger i Dagtilbud 

Gældende regler pr. 1. august 2016, for sprogvurderinger for alle børn i Skive Kommune:

  • Alle 3 og 5 årige børn skal tilbydes sprogvurdering. Det gælder både et- og tosprogede børn
  • Der skal altid gives besked til PPR - led. tale-hørekonsulent ved både 3-års og 5-års vurderingen, hvis barnet scorer i fokuseret eller særlig indsats, også selv om barnet allerede er kendt af PPR
  • Hvis et etsproget barn scorer i særlig indsat, skal der laves en indstilling til PPR - tale-hørekonsulent.
  • Hvis barnet er tosproget, drøftes sagen med tosprogsvejlederen og der tages stilling fra sag til sag, hvad der skal ske.

  • Alle børn skal sprogvurderes, også de børn, hvor det ikke er muligt at gennemføre hele sprogtesten.
  • Der oprettes en stafetlog ved fokuseret og særlig indsats

 

 

Publiceret 10-11-2016