Dansk 5.-6. klasse 

Forenklede Fælles Mål er udgangspunktet for det daglige arbejde med læsning. Kompetenceområderne i dansk er læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation, men her fokuseres især på læsning, fremstilling og stavning. 

 

Læsning 

Eleverne skal lære at analysere og forstå stadig mere komplekse tekster, og de skal lære at planlægge og strukturere mere komplicerede arbejdsprocesser.

Der lægges vægt på elevernes fortsatte arbejde med udvikling af ordforråd og begreber. Læsning og skrivning udvikles i et fortsat samspil, og eleverne skal vænnes til at iagttage tekststrukturer og genretræk og reproducere dem i egne tekster. Der er særlig fokus på kommenterende og forklarende genrer. Elevernes færdigheder i at læse og fremstille, herunder skrive, stave og formidle, skal udvikles og konsolideres i arbejdet med alle typer tekster.

Der stilles større krav til elevernes evne til at undersøge, systematisere, strukturere og vurdere indholdet i de tekster, de arbejder med. Eleverne skal kunne overvåge egen læseforståelse og revidere egen arbejdsproces, når de læser og fremstiller tekster, og de skal kunne perspektivere tekster i forhold til andre tekster.

Eleverne skal udvikle et fagsprog, så de kan udtrykke sig om deres egen læring ved fx at sætte ord på hvordan de bruger læseforståelsesstrategier, skrivestrategier og analyseredskaber til fortolkning og kommunikation.

Et godt pejlemærke er, at eleverne skal kunne stillelæse lette tekster for aldersgruppen flydende og med god forståelse med omkring 200 ord pr. minut. Tekster med et nyt indhold i relation til kendte emner skal de læse med omkring 140 ord pr. minut.

5.klasse: lix 25 – 30

6. klasse: lix 25 - 35

Opmærksomhedspunkt:
Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold)

Pejlemærker

Oversigt over vigtige pejlemærker inden for afkodning i elevers læseudvikling. Her er også henvisninger til relevante tests.

Pejlemærker i Skive.docx

Fremstilling 

Eleven skal lære at forstå og skrive kommenterende og forklarende genrer både i tekst, lyd og billede. Eleven skal have viden om tænkeskrivning, brainstorm og mindmap og kende forskel på kommenterende og forklarende tekster samt kende formålet med genrene. 

Undervisningen skal give eleven erfaringer med udarbejdelse at dramatiske produkter, fx scener i et teaterstykke, dokumentariske produkter, fx en tv-dokumentar og interaktive produkter, fx hjemmesider.

Stavning

Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert og har viden om bøjningssystemer og ords oprindelse. Eleven kan anvende afsnit og sætte tegn med henblik på produktion af en korrekt tekst. Målet er, at eleven i løbet af perioden kan skrive tekster med næsten korrekt struktur, sprog og sætningsopbygning.

Publiceret 14-10-2019