Inspiration

Læsning

Eleverne læser dagligt i multimodale tekster. Anvend fx et læsebarometer, så elever selv følger med i, hvor meget de læser.
Se ex på læsebarometer til 5. og 6. klasse her:
http://media.wix.com/ugd/8bd2b0_1a020a9549b74a62814414c040685a37.pdf og

http://media.wix.com/ugd/8bd2b0_82940e34af4447abb9d3841360de0784.pdf

 

Eleverne arbejder med at gøre deres læsning flydende ved at gentage læsning af en tekst. Når eleverne mestrer flydende læsning, vil deres oplæsning være præcis, hurtig og udtryksfuld.

Eleverne arbejder med læseforståelsesstrategierne: at forudsige, at stille spørgsmål, at afklare svære ord og at opsummere. Her kan du finde lærervejledning og gratis undervisningsmateriale til undervisning i de fire læseforståelsesstrategier med metoden strukturerede tekstsamtaler (velegnet til 5. og 6. klasse): Teksterne til forløbet finder du fra s. 7 til 23 her: http://www.videnomlaesning.dk/media/1335/strukturerede-tekstsamtaler_samlede-bilag.pdf og lærervejledningen finder du fra s. 24 – 43 samme sted.

 

Se eksempler på (med små filmklip), hvordan du kan undervise  i faglig læsning og læseforståelse: http://static.uvm.dk/publikationer/2011/fagliglaesning/laererens_fremgangsmaade.html

 

Få gode råd til læsning i skolens fag:
http://www.undervis.dk/#!lsning-i-fagene/cfvg

 

Skema til lærernotater om elevens brug af læseforståelsesstrategier:
http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/L%c3%a6seforst%c3%a5elsesstrategier.3980.aspx

Eleverne lærer om de mest almindelige genrer og at anvende grafiske modeller som redskab til at skabe sig overblik over teksten. Der er særlig fokus på kommenterende og forklarende tekster. Se beskrivelse af forklarende tekster og forslag til undervisning: http://www.undervis.dk/#!forklarende-tekster/cip6

 

Anvend årsag-følgekort som redskab til at forstå og skrive forklarende tekster. Se ex her: http://www.undervis.dk/#!rsag-flge-kort/c1r9b og undervisningsforløb her: http://dansk3-6.gyldendal.dk/en/Indgange/forloeb/faglig_skrivning/argumenterende_tekster/til_laereren/faerdigheds_og_vidensmaal.aspx  

 

Anvend Venn-diagram og argumentationsmodel som redskab til at forstå og skrive argumenterende tekster. Se eksempler på undervisningsforløb og grafiske modeller her: http://dansk3-6.gyldendal.dk/en/Indgange/forloeb/faglig_skrivning/argumenterende_tekster/til_laereren/faerdigheds_og_vidensmaal.aspx og her http://www.undervis.dk/#!venn-diagram/c1jz9

 

Se eksempel på hvordan eleven kan blive bevidst om sin egen læreproces her: 
http://dansk3-6.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/laesetips/laesestrategier.aspx

Læs mere om forskellige begreber i forbindelse med læsning:  
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-dansk#afsnit-4-1-laesning

Fremstilling

Eleverne skriver ofte i forskellige fag og i forskellige genrer. Her finder du eksempler på undervisning i faglig skrivning:  http://dansk3-6.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/~/link.aspx?_id=3B171BFE885D4E7BBED14A64A956E6EA&_z=z

 

Et godt materiale til at lære eleverne genreskrivning: HAPS 1, Trine May, Susanne Arne-Hansen, Gyldendal Uddannelse

Se et lille filmklip om, hvordan eleverne kan lære at skrive i genrer ved brug af metoden Teaching Learning Cycle i en 7. klasse enten her: http://www.genrepaedagogik-silkeborg.dk/index.php/links/film-om-genrepaedagogik-i-praksis/reading-to-learn 

eller her: http://www.filmkompagniet.dk/

Se eksempel på læringsmål for undervisningsforløb i kommenterende og forklarende tekster: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk/5-6-klasse/fremstilling/fremstilling/fase-1

Eleverne arbejder med at skrive dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter. Se fx http://dansk3-6.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/~/link.aspx?_id=6BCF5D48E8B54198AF03BA045BA8BC71&_z=z

 

Se undervisningsforløb og find redskaber om fremstilling: http://dansk3-6.gyldendal.dk/Indgange/laerer/~/link.aspx?_id=0298099425234FC099EAC7EAC60386FE&_z=z

Stavning

Eleverne arbejde med ords bøjning, sikker stavning og tegnsætning. Se fx Gyldendals portal: http://dansk3-6.gyldendal.dk/Indgange/traen/boejning.aspx og her:

http://dansk3-6.gyldendal.dk/Indgange/traen/stavning.aspx

 

Publiceret 11-02-2020