Inspiration 7. – 9. klasse

Læsning:

Eleven anvender læsning og skrivning funktionelt og dagligt i alle fag

Eleven kan følge med i, hvor meget de læser ved at bruge et læsebarometer. Se ex til 7. klasse her: http://media.wix.com/ugd/8bd2b0_80fdc6e9fc314e30bd4977da0d9bc78c.pdf

og til 8. klasse her: http://media.wix.com/ugd/8bd2b0_56f0c0441de54bbf812ba720d1762d34.pdf

 Mangler dine elever læsetræning finder du et kursus i læsetræning på 8 lektioner her: http://www.dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/laesning/laesetraening_1/til%20laereren/om_forloebet.aspx

Eller her:

 http://www.dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/laesning.aspx

Mangler dine elever flow i læsningen (flydende læsning) kan du måske finde inspiration her (til mellemtrinnet):

I bogen Den lille bog om flydende læsning af Jan Erik Klingenberg, Akademisk forlag, finder du 28 øvelser, som øver eleverne i at få flow i læsningen: http://www.akademisk.dk/den-lille-bog-om-flydende-laesning

 

I bogen Flydende læsning i praksis beskriver Gertrud Brandt, hvordan flydende læsning kan udvikles gennem gentagen læsning i klassen, med en læsemakker eller over for læreren. Akademisk forlag. http://www.akademisk.dk/flydende-laesning-i-praksis

På bogens hjemmeside finder du registreringsark og tekster til at følge elevens læsning: http://www.akademisk.dk/flydende-laesning-i-praksis#tlt[1]=2702&tlt[2]=12642[A2] 

Læseforståelse

Brug en læseguide som redskab, når eleverne læser fagtekster. Gør det tydeligt for eleverne i alle fag hvorfor de skal læse den faglige tekst og hvad de fagligt skal have ud af læsningen. Læs hvordan: http://www.videnomlaesning.dk/media/1782/laeseguide-hvad-hvorfor-og-hvordan-jesper-bremholm.pdf

Her finder du et eksempel fra EMU på et undervisningsforløb i argumenterende tekster: http://www.emu.dk/modul/argumenterende-tekster

Nederst på denne hjemmeside finder du redskaber til eleverne, som de kan anvende, når de skal arbejde med notatteknik, diskuterende tekster osv. http://www.undervis.dk/#!lsning-i-dansk/cp5s

Vil du følge dine elevers brug af læseforståelsesstrategier, finder du et skema til lærernotater om elevens brug af strategierne her: 
http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/L%c3%a6seforst%c3%a5elsesstrategier.3980.aspx

Læs mere og se små filmklip om, hvordan du underviser i faglig læsning og læseforståelsesstrategier: 

http://static.uvm.dk/publikationer/2011/fagliglaesning/laererens_fremgangsmaade.html

 

Få gode råd til læsning i skolens fag: http://www.undervis.dk/#!lsning-i-fagene/cfvg

Har du en gruppe svage læsere i klassen, finder du her færdige tekster, opgaver og undervisningsvejledning til et kursus i læseforståelse. Forløbet er 16 undervisningsgange á ca. 20 minutter. Eleverne arbejder med læseforståelsesstrategierne at forudsige, at stille spørgsmål, at afklare svære ord og at opsummere. Teksterne til forløbet finder du fra s. 7 til 23 her: http://www.videnomlaesning.dk/media/1335/strukturerede-tekstsamtaler_samlede-bilag.pdf og lærervejledningen finder du fra s. 24 – 43 samme sted.

 

Her finder du forløb, hvor eleven lærer forskellen på at skimmelæse og nærlæse: http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/laesning/faglig_laesning_1.aspx

Bevægelse i undervisningen om læsning, genretræk og forståelse:  https://skoleidraet.dk/aktiviteter/projekter/saet-skolen-i-bevaegelse/forside

Du kan læse mere om forskningsbaseret viden om læseforståelse i et lille temahæfte udarbejdet bl.a. af Rambøll, Århus Universitet m.fl.. Hæftet finder du på nettet ved at søge på: Forskningsbaseret viden om læseforståelse og faglige læsekompetencer

 

Fremstilling:

Se et lille filmklip til læreren om metoden Teaching Learning Cycle i en 7. klasse. Metoden lærer eleverne at skrive i genrer og er velegnet til alle årgange i overbygningen: http://www.genrepaedagogik-silkeborg.dk/index.php/links/film-om-genrepaedagogik-i-praksis/teaching-learning-cycle-7-klasse  

eller her: http://www.filmkompagniet.dk/

Eleverne skriver multimodale tekster. Se fx: http://www.dansk.gyldendal.dk/Indgange/aktiviteter/fremstilling/planlaeg_et_multimodalt_produkt.aspx

Her får eleven undervisning i, hvordan en tekst skal bygges op i genrer: http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/skriftlig_fremstilling.aspx

Et undervisningsmateriale til at undervise i genrer og de mest kendte opgavetyper på fem forskellige niveauer: Skriv på mange måder af Laura Emtoft og Sofia Esman. Materialet forbereder elever i overbygningen til folkeskolens afgangsprøve i skriftlig dansk. Materialet er differentieret på fem forskellige niveauer, så alle elever i en klasse til en hver tid kan skrive på det niveau, eleven er på i skriftlig dansk. Målet med materialet er at udfordre de dygtigste elever og støtte de svageste elever, så de lærer strategier til at forbedre sig.


Et vigtigt udgangspunkt for materialet er, at det er den samme opgave, eleverne bliver sat til at løse, men med forskellige krav til besvarelsen. http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Om-materialet.5400.aspx

 

It og medier:

Eleverne lærer at være kildekritiske på nettet her http://www.dansk.gyldendal.dk/Indgange/aktiviteter/laesning/vaer_kritisk_paa_nettet.aspx

Eleverne kan få en kort indføring i, hvordan de kan søge på nettet og bruge deres research, når de fx har opgaver, hvor de skal fremlægge noget eller skrive en opgave: http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/kursus_soegning.aspx

Her finder du gratis og færdigt materiale til undervisning i informationssøgning: http://www.undervis.dk/#!informationssgning/cadd

Stavning

Her kan eleven øve stavning med fokus på flere konsonanter, navneord med r og udsagnsord med r: http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/kursus_stav.aspx

Mangler dine elever træning i stavning finder du øvelser her: http://www.dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/kursus_stav.aspx eller her:

http://www.dansk.gyldendal.dk/Indgange/traening/retstavning.aspx

  

Om afsluttende prøver i 9. og 10. klasse

Du har adgang til tidligere prøver her: https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html

Her kan eleverne få kursus i synopsen. Det retter sig mod elever i 9. klasse, som skal til mundtlig prøve i dansk, hvor klassen har valgt Prøveform B og elever i 10. klasse, som skal til mundtlig prøve i dansk:

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/kursus_synopsen.aspx

Prøven i skriftlig fremstilling i dansk ændres, så eleverne fremover har adgang til internettet under prøveaflæggelsen. Fra 2017 er det obligatorisk. Læs mere her: http://www.emu.dk/modul/nye-pr%C3%B8ver-med-adgang-til-internettet

Her kan eleven i 9. og 10. klasse få overblik over og information om afgangsprøven, se filmklip om den mundtlige prøve og finde træning i færdigheder:  http://www.dansk.gyldendal.dk/Indgange/redskaber/afgangsproever/9_klasse.aspx og http://www.dansk.gyldendal.dk/en/Indgange/redskaber/afgangsproever/10_klasse.aspx

Oversigt over hjælpemidler ved prøver i 9. og 10. klasse  http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Afholdelse/Tilladte-hjaelpemidler/Oversigt-9-klasse?smarturl404=true

Prøvevejledning til faget dansk: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/proevevejledninger

 

Ordblinde elever

Et kursus og undervisningsmateriale i it og stavning for ordblinde unge (48 lektioner) finder du her: (Undervisningsmaterialet består af 48 lektioner á 45 minutter).

Hver lektion beskæftiger sig med et sprogligt emne inden for skriftens principper:

http://www.ordbl.dk/pdf/skriv-loes-med-it-laerervejledning.pdf

Publiceret 11-02-2020