Hjælpemidler og fritagelse

Hjælpemidler

En elev med særlige behov har i forbindelse med de nationale test krav på at anvende de hjælpemidler, som eleven plejer at benytte i sine læringsprocesser, da elevens besvarelse skal afspejle hverdagens pædagogiske praksis. Hjælpemidler skal forstås bredt og kan være såvel tekniske hjælpemidler, software, personlig assistance og/eller ekstra tid. Læreren må derfor aftale med eleven, hvilke hjælpemidler, der er nødvendige, inden testen afholdes. Eleven skal selvfølgelig være fortrolig med og vant til at bruge disse hjælpemidler.

 

Fritagelse

Da testene er adaptive, og eleven kan anvende alle de hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen, vil det kun undtagelsesvist være nødvendigt at skulle fritage en elev for deltagelse i testene.

Fritagelse sker ud fra følgende fire begrundelser:

1. Fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

2. Utilstrækkelige danskkundskaber

3. Fritaget for undervisning i faget

4. Undervises ikke i faget.

 

Det er skolens leder, som efter samråd med eleven og dennes forældre kan fritage eleven for deltagelse i testen. Pædagogisk-psykologisk rådgivning kan inddrages i vurderingen. Skolens leder skal sikre, at elevens udbytte af undervisningen bliver evalueret på en anden måde end med de nationale test.

Her finder du vejledninger målrettet lærere for elever med særlige behov: http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Nationale-test/Vejledninger

 

 

Publiceret 14-10-2019