Ansvarsfordeling

Skolelederne fordeler ansvaret i forhold til følgende opgaver:

Test og prøver:

 • At alle test og prøver bliver taget
 • At udføre og administrere Ministeriets ordblindetest (fra slutningen af 3. klasse og derefter)
 • At føre en liste med elever, der er testet med ordblindetesten
 • At give eleven og elevens forælde en tilbagemelding på ordblindetesten

Kurser

 • At give intensive kurser til elever i læsning og stavning med passende intensitet og progression
 • At give ordblinde elever kurser i AppWriter
 • At sørge for, at eleven bliver tilmeldt Nota.dk og viser eleven, hvordan man anvender siden
 • At give lærere undervisning og vejledning i at skanne og OCR-behandle tekster
 • At vise lærere, hvordan de tilmelder sig og anvender Nota.dk
 • At lave et genopfriskningskursus i it-kompensation i overbygningen, så eleven er forberedt til afgangsprøven
 • At lave mini-kursus for forældre
 • At deltage i kurser for lærere om it-kompensation

Råd og vejledning  

 • At give råd og vejledning til undervisningsdifferentiering og særlig didaktik i skolens almindelige undervisning
 • At give råd og vejledning samt  kurser i kompenserende it i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen
 • At inspirere og rådgive på teammøder  
 • At inspirere elevens lærere til udarbejdelse af elevplan
 • At holde sig fagligt opdateret til gavn for elever i skriftsprogsvanskeligheder bl.a. ved deltagelse i kommunens netværksmøder
 • At søge råd og vejledning hos kommunens læsekonsulent, hvis elevens læsning og skrivning ikke udvikles

Når det mobile kompetencecenter er på skolen, at deltage i relevante møder og kurser, så det er muligt at understøtte lærernes og elevernes brug af it-kompensation, når vognen ikke mere er på skolen

Kompenserende it

 • At have særlig viden og kendskab til kompenserende it og didaktik
 • At elevens bøger og kopiark er indscannet eller hentet på Nota og sendt til eleven
 • At sikre opdateringer af AppWriter og at computere til ordblinde elever fungerer teknisk
 • At være den person, eleven kontakter, hvis der er tekniske problemer med computeren
 • At eleven har en passende AppWriter profil

Møder og overgange

 • At deltage i møder med forældre efter behov
 • At deltage i et møde mellem elev, forældre og lærere fra klassen mindst en gang årligt for at justere og evaluere it-støtten
 • At sikre, at relevant information om elevens sprog og læsning kommer videre fra:

- Daginstitution til skole

- Børnehaveklasse til 1. klasse

- Mellemtrinnet til udskolingen

- Udskolingen til ungdomsuddannelse

- Fra lærer til lærer (fx ved barsel, sygdom og lærerskifte)

Alle læreres ansvar

 • At alle lærere har viden om læse- og stavevanskeligheder og ved hvilke elever, det drejer sig om
 • At alle på skolen kender elevens færdigheder og udfordringer
 • At undervisningen tilpasses elever med læsevanskeligheder, så de kan klare opgaverne med succes
 • At følge elevens udvikling løbende i samarbejde med eleven og sætte mål sammen med eleven
 • At udarbejde konkrete og tydelige elevplaner for støtteundervisningen
 • At samarbejde med elevens forældre om elevens udvikling

PPR er ansvarlig for:

 • At rådgive skolelederen, læsevejlederen og specialvejlederen om optimering af indsatser for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almenundervisningen
 • At rådgive skolens ledelse om skolens beredskab i forhold til elever i skriftsprogsvanskeligheder
 • At sparre læsevejlederen  og/eller specialvejlederen om skriftsprogsvanskeligheder, udredning af elever, undervisningsbehov og justering af indsatser
 • At støtte, vejlede og rådgive lærere, skoleleder, læsevejleder, specialvejleder,  forældre og elev i komplicerede læsesager, hvor skolens læsevejleder/specialvejleder har brug for assistance
 • At holde sig ajour om veldokumenterede indsatser og forskningsbaseret viden og give denne viden videre

Læs om forældrenes og elevernes ansvar i ministeriets Ordblindhed i grundskolen – Et inspirationsmateriale

Publiceret 11-02-2020