Lovgivning

Gældende lovgivning

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=163970#Kap1

 

Se en kort beskrivelse af Regler om inklusion

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Inklusion/Regler-om-inklusion

 

Kommunen har ansvar for at give alle elever et fyldestgørende undervisningstilbud. For at dette kan ske, skal årsagen til elevens læsevanskeligheder afklares, så der kan tilrettelægges et relevant undervisningstilbud i almenundervisningen. Skolelederen er ansvarlig for, at dette sker.

 

Et relevant undervisningstilbud til elever i læse og –skrivevanskeligheder er undervisningsdifferentiering, holddannelse og supplerende undervisning. Det kan også være tolærerordninger og undervisningsassistenter, som kan hjælpe den enkelte elev og hele klassen.

 

Hvis elevens behov for støtte ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal eleven tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Anden faglig støtte består bl.a. i rådgivning til forældre, lærere m.v.. (Folkeskoleloven § 3a og § 5, stk. 6)

 

Støtten kan tilrettelægges som et intensivt læsekursus efter reglerne om holddannelse (Folkeskoleloven § 25a) eller som supplerende undervisning i tiden til den understøttende undervisning eller uden for den almindelige skoletid.

  

Supplerende undervisning og anden faglig støtte kan iværksættes uden at inddrage PPR.

 

Skolelederen, læsevejlederen, elevens lærere og evt. kommunens læsekonsulent skal beslutte, hvordan støtten skal tilrettelægges. 

 

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Eleven undervises i specialklasse og specialskole eller støttes i den almindelige undervisning i mindst 9 ugentlige timer. Henvisning skal ske efter rådgivning fra PPR og i samråd med eleven og forældrene.

 

Undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler skal stilles vedlagsfrit til rådighed for eleverne, så de kan benytte dem i og uden for skoletiden. Skolen skal sikre, at den enkelte elev i fornødent omfang instrueres i brugen af hjælpemidlet (Folkeskoleloven § 19 stk. 1).

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163970)

 

I Vejledningen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistands kapitel 16 er der en nærmere beskrivelse af elever, der har brug for støtte uden at have behov for specialpædagogisk bistand, og bl.a. ordblinde elever beskrives i dette kapitel.

( https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145638)

 

                     

I De nationale test for elever med Læsevanskeligheder kan man få nærmere information om de anbefalinger og udfordringer, der kan være for ordblinde elever, når de deltager i nationale test – herunder om anvendelsen af kompenserende it under nationale test.

(http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF11/110921_de_nationale_test_for_elever_med_laesevanskeligheder.pdf)

 

Mange ordblinde elever har behov for en særlig tilrettelæggelse af 9. og 10. klassesprøverne fx mulighed for at anvende kompenserende it. I Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver ses hvilke muligheder, der er for særlige prøvevilkår.

(http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF15/Feb/150213%20Vejledning%20om%20proever%20på%20saerlige%20vilkaar.pdf)

Publiceret 11-02-2020