Metoder

Find viden om ordblindhed og inspiration til at undervise her: https://www.videnomlaesning.dk/media/1955/ordblindhed-i-grundskolen-juni-2016.pdf


Se en aktivitetsoversigt s. 106 i Ordblindhed i grundskolen – et inspirationsmateriale: https://www.videnomlaesning.dk/media/1955/ordblindhed-i-grundskolen-juni-2016.pdf


Læs mere om metoden Læseløftet i bogen: Erfaringer med Læseløftet af Anne Marie Østergaard og Grethe Kjær, Forlaget læs. http://forlagetlæs.dk/erfaringer-med-laeseloftet-2007/  


Se en metodebeskrivelse i bøgerne: Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning, Specialpædagogisk forlag. http://www.spf-herning.dk/product/sp-guide-grundbog-4765/

 
Metoden ”Fingernemt”, Specialpædagogisk forlag: http://www.spf-nyheder.dk/download/fingernemt/info_til_laerere.pdf


Metoden ”Se lyden”: http://www.se-lyden.dk/


Metoden Alkalær: http://shop.alkalaer.dk/

 
Se flere metodebeskrivelser i bogen: Læsepraksis – på teoretisk grundlag af Jørgen Frost, fra s. 135. Dansk psykologisk forlag. 1998

 
Anvend Kooperativ læring. En bog om kooperative læringsstrukturer. Se fx http://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik.3348/b%C3%B8rnehaveklassen-kooperativ-l%C3%A6ring-i-klassev%C3%A6relset--inkl.-hjemmeside--7154.3126.aspx  Bogen handler om kooperative læreprocesser generelt og er ikke specielt rettet mod læsning

Se hvilke strategier eleven skal arbejde med afhængig af, om elevens resultater er i Før-fasen, Erkendelse, Stabilisering, Beherskelse eller Automatisering i Vejledningen til Ordlæseprøve 1, (Skriftsproglig udviklling) s. 84. 


Her finder du et kursus til eleven i fonologisk opmærksomhed og afkodning med udgangspunkt i trinene i Det gode læseforløb: 3255_kompendium1.pdf

Lav et læsemakkerforløb på tværs af årgange. Læs om læsemakker her: https://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/metoder/laesemakker

Og her: Læsemakker – sammen om læsning (bog) af Mia Finnemann Schultz og Mere Læsemakker af Karina Brunsgaard Bek

Bogstavernes lyde

Her finder du bogstavlege: http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Laerer/Legehjornet/Bogstavlege.aspx

Og her alfabetsangen: http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Laerer/Legehjornet/Bogstavlege/Alfabetsangen.aspx

 
Her er mange gratis materialer til at øve ord: http://www.gratisskole.dk/?mod=gruppe&id=1215


Her finder du en lille, kort film, som viser hvor lydene bør i lydhuset og hvordan lydene siges http://www.dingo.gyldendal.dk/For%20foraeldrene/Redskaber/Textbox3/Laesning%20i%20praksis/Lydhuset.aspx

Her finder du et eksempel på et materiale, som indeholder arbejde med bogstav- og lydhuset: http://www.spf-herning.dk/product/sglaj-skal-vi-lege-plakatsaet-med-bogstav-og-lydhus-3704/  


Her finder du gratis materiale til at øve bogstaverne: http://www.gratisskole.dk/?mod=emne&t=1&id=27&p=2


Undervisning i bogstavernes navn, form og lyd gennem flere sanser. Se et eksempel på historier til bogstav/lyd-huset: http://www.broendbyskolerne.dk/Infoweb/indhold/Fagene/Dansk/Gode%20ideer/bogstavhuset%20-%20en%20historie%20om%20bogstaverne.pdf


Eleverne øver bogstaverne og første lyd i ord. Se fx http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/TraningNY/Bogstaver/Alfabetet/ForsteBogstav/FB1.aspx


Her finder du materialer og øvelser og gratis tekster til at øve særlige lydkombinationer: http://indskoling.blogspot.dk/p/lsning.html

Her kan du købe materialer til at øve bogstaverne og deres lyde:  http://www.se-lyden.dk/

 

At læse og skrive ord og tekster

Her finder du en række gratis spil, lege, materialer og øvelser:  http://indskoling.blogspot.dk/


Her finder du et materiale (bog), som træner elevens grundlæggende færdigheder ved ord med to og tre bogstaver: Elementær ordlæsning 1 af Lene Møller. Hogrefe, psykologisk Forlag. Skal købes.


Og her træner eleven at kunne læse et hvilket som helst lydnært ord på højst seks bogstaver (bog): Elementær ordlæsning 2 af Lene Møller. Hogrefe, psykologisk Forlag. Skal købes.


I denne bog får du et redskab til at finde tekster på det rigtige niveau til den enkelte elev i klassen (fra midten af 1. klasse til 3. klasse): Læsemåleren af Jørgen Frost, forlaget Gyldendal (kopimappe)


Her har eleverne gratis adgang til 35 Dingo bøger: http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Laerer/Om_laesloes.aspx

Eleven har en læsemakker, som dagligt læser med eleven. Se hvordan i Læsemakker – sammen om læsning af Mia Finnemann Schultz og Mere Læsemakker af Karina Brunsgaard Bek

Eleverne har adgang til meget lette og lydrette bøger, så de elever der er parate til det, kan udvikle alfabetisk læsning.  Fx frilæsningsbøgerne  til Den første læsning, Alinea, Søren og Mette-bøgerne, Lydret Dingo, Alkalærs lydrette søde ord. 

Fokusering på ordforråd, begrebsudvikling og læseforståelse ved hjælp af dialogisk oplæsning. Læs mere om dialogisk læsning: http://www.emu.dk/modul/dialogisk-l%C3%A6sning-det-er-nemt-komme-i-gang    

http://sprogpakken.dk/4dag/dialogisk.php

Dialogisk oplæsning – en metode til indskolingen? Se Jette Løntofts beskrivelse ved at Google: Dialogisk_oplAesning_af_billedboeger_Jette-loentoft.pdf 


Opmærksomhed på udvikling af elevens mundtlige kommunikation og fortælleevne. Læs hvordan: http://www.sprogpakken.dk/materialer/Samtaler%20i%20hverdagen%20-%20Tekst.pdf

Leg og eksperimenter med bogstaver, lyd, ord og sætninger i opdagende skrivning og børnestavning. Se film om opdagende skrivning:  https://www.youtube.com/watch?v=P1WZg5ZI2UU&feature=player_embedded#!

Anvend enkle skriveskabeloner:  http://www.margitgade.dk/index.php/81-undervisningsmateriale/91-skriveskabeloner-fra-margit-gade

Undervis i, hvordan man skriver en (fag) tekst, fx som vist på video her: http://www.genrepaedagogik-silkeborg.dk/index.php/links/film-om-genrepaedagogik-i-praksis/teaching-learning-cycle-1-klasse

Lav plancher, der systematiserer de ord, eleven arbejder med

Anvend struktureret staveundervisning (undervisning i det enkle før det komplicerede). 5 – 6 nye ord og en staveregel med mange eksempler pr. uge og brug det lærte i den daglige undervisning - kontekstbaseret staveundervisning

https://www.laesepaed.dk/wp-content/uploads/2018/11/Dorthe-M%C3%B8lgaard-Mathiasen.pdf

Brug kun diktater til afprøvning af stavemønstre eleven har øvet

 

Elevernes bevidsthed om egen læsning

Kopiark til brug for elevsamtale om ordlæsning finder du s. 113 i Vejledningen til Ordlæseprøve 1 og 2. Hogrefes forlag


Her finder du et eksempel på en elevlæselog. Læseloggen kan bruges til at give et godt billede af elevens læsevaner, ligesom den kan indgå i en løbende dialog med eleven om hans eller hendes læseudvikling: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Elevl%C3%A6selog.4942.aspx

Tal med eleven om læsevaner med udgangspunkt i skemaet her: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/media/figur_fra_s143.pdf

 

 

Publiceret 11-02-2020