Kommunens beredskab

I Skive Kommune hører elever i skriftsprogsvanskeligheder som udgangspunkt til i den almindelige klasse ved brug af differentiering, kompenserende it, holddannelse, tolærerordning og evt. supplerende undervisning. Også elever i skriftsprogsvanskeligheder skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan. Skolen har et beredskab, som rådgiver og vejleder elevernes lærere.

Beredskabet består af:

  • Skolens specialvejleder, læsevejleder og en lærer, der har særlig viden om it-kompensation. På nogle skoler kan ansvarsområderne ligge hos en og samme lærer
  • PPR herunder kommunens læsekonsulent  
  • et forum på skolen, hvor skoleledelsen, specialvejleder og/eller læsevejleder og PPR er repræsenteret

Skolens leder, en række fagpersoner, forældrene og eleven selv er alle aktører i en indsats for elever i skriftsprogsvanskeligheder.

Skolens specialister i læsevanskeligheder og skolens forum

Skolederen har ansvaret for, at der på skolen er et beredskab til at vurdere elevens undervisningsbehov. Læsevejlederen og/eller specialvejlederen er en helt central figur og har kompetencerne til at undersøge og vurdere læsevanskeligheder og vejlede om undervisningen. Skolens læsekonsulent kan inddrages efter behov.

Skolelederen sørger også for, at skolens beredskab mødes nogle gange årligt i et forum, hvor man drøfter og træffer beslutninger om indsats i særligt udvalgte sager og vejleder elevens lærere om undervisning og indsats. Beredskabets møder benævnes forskelligt fra skole til skole. Nogle steder hedder det fx kompetencecentermøder og andre steder specialcentermøder.

Når en lærer ønsker en elev drøftet i skolens forum er forældrene altid informeret. Hvis forældrene er med til mødet får mødet typisk karakter af stafetlogmøde og følger proceduren omkring disse. Følg link til stafetlog http://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familier/hjaelp-til-familier/stoette-og-raadgivning-til-familier/stafetlog/

 

I særlige tilfælde kan forældre og lærer ønske, at PPR skal lave undersøgelse. I disse tilfælde skal læreren udfylde en samarbejdskontrakt, som også underskrives af elevens forældre og skolens leder. Læreren skal altid først gøre brug af skolens beredskab inden en indstilling. Find samarbejdskontrakten her: http://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familier/raadgivning-og-vejledning/paedagogisk-psykologisk-raadgivning-ppr/hvordan-kommer-du-i-kontakt-med-ppr/

 

Det Mobile Kompetencecenter

Det Mobile Kompetencecenter er et kursustilbud til lærere og ordblinde elever.

Læs mere om Det Mobile Kompetencecenter

 

Publiceret 14-10-2019