Ordkendskab

Der er en stærk sammenhæng mellem ordkendskab og tekstforståelse. Et godt ordforråd er nødvendigt for en god læseforståelse. Samtidig er en god læseforståelse den vigtigste kilde til at lære sig nye ord.

 I en klasse vil der være store forskelle i elevernes kendskab til de ord, der anvendes af læreren og som indgår i undervisningsmaterialer. Der vil være forskel både på bredden af elevernes ordforråd og på dybden af elevernes kendskab til ordene. Nogle elever kender mange ord og har et dybere kendskab til ordenes betydning i forskellige sammenhænge. Andre elever har kun en vag fornemmelse af ordenes betydning og kan have svært ved at forstå dem, når de står i nye sammenhænge. Hos tosprogede elever, som oplever problemer med læseforståelsen, vil forklaringen ofte findes her. Elever i ordblindevanskeligheder kan som følgevirkning have et begrænset ordkendskab og derfor en nedsat sprogforståelse.

Kender eleven mange ord og har eleven en dybere forståelse af de enkelte ord, vil det være lettere for eleven at læse og forstå en tekst. Modsat vil et begrænset ordkendskab og en mangelfuld ordforståelse påvirke læseforståelsen væsentligt. Det er vigtigt at fokusere på dybden af ords betydning snarere end bare på, hvor mange ord eleverne kender.  Alle elever har brug for at arbejde med både bredden og dybden af ordkendskab men elever med forståelsesvanskeligheder vil have et særligt behov.

Det er ikke tilstrækkeligt, at eleverne lærer sig definitioner af ord ved fx at slå dem op på nettet. Eleverne skal vide, hvordan ordene hænger sammen med andre ord ved fx at lave et semantisk netværk mellem ord.

Eleverne skal undervises i at lære sig betydningen af nye ord under selvstændig læsning.

Resultater af nyere forskningsundersøgelser viser, at direkte, systematisk ordkendskabsundervisning virker. Men hvilke aktiviteter, der skal indgå i undervisningen, og hvordan de skal tilrettelægges, vil både afhænge af formålet og elevernes færdigheder. 

Se eksempler med små videoklip, som viser noget om undervisning i ordkendskab:

http://static.uvm.dk/publikationer/2011/fagliglaesning/vigtige_ord.html

Husk:

  • Direkte undervisning i betydningen af nye ord virker, hvis eleven får et dybtgående kendskab til de nye ord betydning og møder ordene mange gange i forskellige kontekster. Brug grafiske modeller, så ords betydning bliver visualiseret. Se fx http://www.undervis.dk/#!begrebskort/c24yt

Se også ”Tankekort”, ”Betydningsordkort” og andre grafiske modeller i Gyldendals portal www.dansk.gyldendal.dk 

  • At læsning øger ordkendskab og forståelse. Elever, der læser meget, får flere muligheder for at møde de samme ord i forskellige kontekster og uddybe kendskabet til disse ord.
  • At teksten ikke må indeholde for mange ukendte ord. Hvis der er for mange ukendte ord i en tekst, vil eleven have svært ved at udlede betydningen af ord.
  • At arbejde med svære ord inden teksten læses.
  • At undervise eleven i at udlede ords betydning ved at bruge konteksten
  • At undervise  eleven  i at slå ord op
  • At analysere ord i morfemer (betydningsbærende enheder).
  • At anvende cooperativ læring som metode, så eleverne får kendskab til nye ord og repeterer ordene i samarbejde med andre. Se hvor du kan læse mere om cooperativ læring http://www.alinea.dk/butik?c=Catalog&category=3978

 

Få mere viden om bredden og dybden af ordkendskab:  http://www.videnomlaesning.dk/media/1705/anna_steenberg_gellert.pdf

Se forslag til undervisning i ordkendskab i børnehaveklassen: http://en.calameo.com/read/001083577006c9b1aa364

Se forslag til undervisning i ordkendskab: Ordkendskab – hvorfor, hvad og hvordan? http://www.slideserve.com/braima/ordkendskab-hvorfor-hvad-og-hvordan

Publiceret 14-10-2019