Undervisningi læseforståelse

Undervisningen skal tage udgangspunkt i delelementerne i tekstforståelse. Elever i læsevanskeligheder har særlige behov for en systematisk undervisning i læsestrategier.

Elever, som oplever vanskeligheder med sprogforståelse, skal undervises i ordkendskab (LINK[BSB1] ). De skal lære at aktivere deres forforståelse og benytte forskellige typer af læseforståelsesmodeller og grafiske figurer. Samtidig skal de lære at være opmærksomme på deres egen forståelsesproces og stille spørgsmål til deres forståelse under læsning. At arbejde med følgeslutninger (inferenser) og genrekendskab vil også styrke elever med svag læseforståelse.

Når det gælder om at fremme læseforståelsen har lærerens rolle, metoder og didaktik stor betydning. Læreren må:

 • sætte tydelige mål, lave løbende evaluering og feedback sammen med eleven
 • undervise systematisk i læseforståelse, herunder undervise eleven i at anvende læsestrategier
 • sikre, at eleven har aktiveret sin viden inden læsning af en tekst, fx med VØL-skemaet, brainstorming osv.
 • påtage sig rollen som den der styrer og tilrettelægger undervisningsaktiviteter for at skabe mulighed for at eleven kan reflektere
 • være meget eksplicit i sin undervisning. Læreren skal ”tænke højt” og synliggøre sine egne refleksioner og strategier samt tydeligt demonstrere metoder og brug af faglige begreber
 • altid stille et fælles undersøgende spørgsmål til dagens tekst før teksten læses og sørge for, at spørgsmålet bliver afklaret
 • sørge for at eleven har den nødvendige viden inden læsning
 • undervise i inferenser/tekstbånd i  tekster ved at stille spørgsmålene: hvem, hvad, hvornår, hvor og hvorfor
 • lave grafiske modeller af teksten
 • skabe rammer for elevens arbejds- og læringsprocesser, så det det bliver muligt for eleven at lykkes
 • konkret støtte og stilladsere anvendelsen af læsestrategier, fagsprog og tænkning
 • sørge for at eleverne er aktive i arbejdet med tekstens indhold fx ved at samarbejde med hinanden (som i cooperativ læring[1])
 • anvende visuelle hjælpemidler fx grafiske modeller og computerprogrammer, som indeholder levende billeder, tekst og lyd

 

 • inddrage eleven, så eleven fx selv er med til at bestemme hvilke tekster, der skal læses

 

 

Læs mere om forskning og læseindsats rettet mod alle elever herunder specifikt elever med særlige behov her:

https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/laesning/2014-praksisrettet-publikation-laeseforstaaelse-og-faglige-laesekompetencer

Se og læs mere om grafiske modeller her:

Læs om metoder til at udvikle elevers læseforståelse

http://www.emu.dk/modul/f%C3%A5-styr-p%C3%A5-l%C3%A6seforst%C3%A5elsen

Få inspiration til undervisning i faglig læsning og se eksempler på små undervisningsforløb

http://static.uvm.dk/Publikationer/1997/faglig/00.htm

Anvend en læseguide som redskab, når eleverne læser fagtekster. Gør det tydeligt for eleverne i alle fag, hvorfor de skal læse den faglige tekst og hvad de fagligt skal have ud af læsningen. Metoden er udviklet til overbygningselever. Læs hvordan du laver læseguides her: http://www.videnomlaesning.dk/media/1782/laeseguide-hvad-hvorfor-og-hvordan-jesper-bremholm.pdf

Kursus i læseforståelse  med særlig støtte til elever med forståelsesvanskeligheder. Du finder et færdigt kursus i tekstforståelse med gratis tekster og lærervejledning her (anvendes i de ældste klasser på mellemtrinnet og i overbygningen):  http://www.videnomlaesning.dk/projekter/strukturerede-tekstsamtaler/  og her: http://www.videnomlaesning.dk/media/1335/strukturerede-tekstsamtaler_samlede-bilag.pdf

[1] Cooperative learning. Spencer Kagan og Jette Stenlev. Alinea.

 [BSB1]Link til afsnittet om ordkendskab nedenfor

Publiceret 14-10-2019